In het afgelopen jaar is er getracht om het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional voor de Geestelijke Gezondheidszorg te initiëren. Ondanks de goede intenties zijn de betrokken partijen in een impasse geraakt en heerst er bij veel GGZ aanbieders onduidelijkheid over de precieze status van de regeling. Om die reden proberen we hieronder de belangrijkste gebeurtenissen aangaande VIPP GGZ op een rijtje te zetten en daarnaast inzicht te bieden in wat er de komende maanden zal gaan gebeuren.

12 december 2017

Startconferentie @Patientconnect

Tijdens de conferentie wordt de visie @Patientconnect: ‘hoe informatiebeleid in de GGZ zich concentreert op waarde voor de patiënt’ aangeboden aan de secretaris generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen én wordt er een inkijk gegeven in hoe de 50 miljoen euro van het ministerie van VWS voor 2018-2019 middels een subsidieprogramma wordt ingezet voor de versterking van eHealth en informatievoorziening in de GGZ

16 februari 2018

Brief aan Tweede Kamer over start VIPP GGZ

Middels een brief heeft de staatssecretaris van VWS, de heer Paul Blokhuis, de Tweede Kamer geïnformeerd over de start van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) voor de GGZ. In deze brief komen o.a. de uitgangspunten van de regeling aan bod, de meerwaarde van het digitaliseren van de GGZalsmede huidige stand van de GGZ rondom digitalisering. Klik hier om de volledige brief lezen.

 1 mei tot 21 mei 2018

Nulmeting VIPP GGZ

Hoewel de nulmeting oorspronkelijk al in april plaats zou vinden is het uiteindelijk vanaf 1 mei mogelijk om middels een beveiligde vragenlijst vragen te meten of ze in aanmerking komen voor het subsidieprogramma.

 15 mei 2018

Verzwaring regeling VIPP GGZ

Het ministerie van VWS informeert GGZ Nederland over het voornemen om twee extra elementen aan de regeling toe te voegen. Namelijk de verplichtte implementatie van het MedMij afsprakenstelsel en het verplicht behalen van de doelen van module A1 of A2 (Patiënt & informatie) om in aanmerking te komen voor de subsidie van module B (Patiënt & medicatie) en C (Patiënt en eHealth). Dit is een aanmerkelijke verzwaring van de regeling die tot veel onrust leidt binnen GGZ Nederland.

24 mei 2018

Aankondiging inschrijving regeling VIPP GGZ

De publicatiedatum van de regeling VIPP GGZ in de Staatscourant die initieel gezet was op 1 april is verschoven naar begin juli. Dit omdat het ministerie van VWS en GGZ Nederland geen overeenstemming kunnen vinden over de nieuwe invulling van de VIPP regeling. Inmiddels hebben 113 GGZ aanbieders de nulmeting ingevuld.

8 juni 2018

Nieuw voorstel VIPP regeling

Om uit de ontstane impasse te komen doet het ministerie van VWS een nieuw voorstel aan GGZ Nederland, welke is voorgelegd aan haar leden. 

15 juni 2018

Brief aan ministerie van VWS om opschorting VIPP regelingGGZ

Nederland geeft middels een brief aan dat het nieuwe voorstel nog onvoldoende concreet is om de gevolgen te kunnen overzien en dat ze een stabiele versie van de regeling inclusief clausules en een formele toezegging van Zorgverzekeraars Nederland nodig heeft om een goede afweging te kunnen maken. In de tussentijd zullen ze zelf de impact van de wijzigingen in de regeling toetsen bij de leden van GGZ Nederland. Klik hier om de volledige brief lezen.

Hoe nu verder
GGZ Nederland geeft aan dat het verwacht om uiterlijk 1 november 2018 een definitief besluit te nemen over de integrale regeling. De verwachting is dat er geen aanvullende nulmeting benodigd zal zijn. Zodra er overeenstemming is over de hoofdlijnen van de uiteindelijke regeling worden instellingen geïnformeerd over het resultaat van de ingevulde nulmeting. Naar alle waarschijnlijkheid valt dit in september of oktober.

Voor meer informatie over VIPP GGZ verwijs ik u graag naar GGZ Connect en VIPP GGZ. Voor vragen over wat Impulse Info Systems voor uw instelling kan betekenen op het gebied van VIPP GGZ kunt u contact opnemen via Tom Kamphuis

Share This
Samen zijn wij Avinty